Effectief omgaan met verandering & implementatie van nieuwe competenties en leiderschapsstijl (Gezondheidszorg/TBS Kliniek)

Door een veranderende TBS markt en scherper beleid vanuit Justitie is de organisatie genoodzaakt geweest om andere doelgroepen aan te trekken, en zo de continuiteit te waarborgen. Deze veranderingen en het effectief omgaan hiermee, vroegen om een andere leiderschapsstijl en herijking van de gewenste competenties. Om dit te realiseren is Verwoerd Coaching & Consultancy gevraagd om een 2 jarig MD programma vorm te geven en uit te voeren voor afdelingsmanagers, psychologen en teamleiders. Dit programma bestond uit het schrijven van een plan van aanpak, het uitvoeren van centrale MD dagen, begeleiden van teambijeenkomsten en individuele coachingstrajecten. Voorkomende thema’s waren o.a: Leiderschap bij verandering, inzicht in eigen en gewenste competenties, verstevigen van de onderlinge samenwerking, inspelen op actuele thema’s.

Ontwikkelprogramma voor high potentials (Financiele dienstverlening/Bank)

Om een groep jonge gewaardeerde medewerkers te boeien en binden, heeft de klant Verwoerd Coaching & Consultancy gevraagd om een projectgericht ontwikkelprogramma te ontwerpen en begeleiden. 25 high potentials werden ingedeeld in projectgroepen en onderworpen aan een talentenscan. Tijdens de kick-off meeting werden de projectgroepen ingedeeld en heeft Verwoerd Coaching & Consultancy als procesbegeleider, de projectgroepen geholpen versneld met elkaar kennis te maken. De deelnemers kregen inzicht in hun eigen talenten en die van de andere projectgroepleden. Onder leiding van Verwoerd Coaching & Consultancy kregen de deelnemers inzicht in de best passende teamrol en hoe zij het beste resultaat konden bereiken in het project. Verwoerd Coaching & Consultancy trainde intern management om de projecten te begeleiden. Daarnaast verzorgde Verwoerd Coaching & Consultancy de evaluatiemeeting ter afronding van het MD project.

Opzetten en uitvoeren Cultuurprogramma – “week van de kernwaarden” (Lokale overheid)

Uit regionale benchmark onderzoeken bleek dat de gemeente erg slecht scoorde op thema’s als klanttevredenheid en efficient werken. Samen met Optimaal Talent BV is Verwoerd Coaching & Consultancy gevraagd om een week van de kernwaarden te organiseren. Doel van deze week was om alle medewerkers kennis te laten maken met de nieuwe kernwaarden en met nieuw elan en energie “alle neuzen” dezelfde richting in te zetten. Thema’s waren urgentie van verandering, vertalen van kernwaarden naar de praktijk, versterken onderlinge relaties en weerstand ombuigen naar veranderingsbereidheid.

Teamontwikkeltraject – van juniorteam naar seniorteam (Gezondheidszorg/TBS kliniek)

Op een behandelafdeling van de kliniek was sprake van een negatieve sfeer, slechte onderlinge samenwerking en het niet nemen van verantwoordelijkheid/eigenaarschap. De directie van de Kliniek heeft Verwoerd Coaching & Consultancy gevraagd om een teamontwikkeltraject te ontwerpen en uit te voeren. Doelstellingen in het traject waren: de ontwikkeling van juniorteam naar seniorteam door nemen van verantwoordelijkheid, het geven van feedback en onderling aanspreken op afspraken, patientgericht werken en versterken van de samenwerking. Een 360 graden feedback, definieren van competenties, teammodules, intervisiebijeenkomsten en individuele begeleiding hebben een plaats gehad in het traject.

Coaching en ontwikkeltraject voor leidinggevenden – implementatie verzuimbeleid (Metaalsector)

Door hoge verzuimcijfers en bijgaande kosten was de organisatie genoodzaakt om een nieuw verzuimbeleid in te voeren en het management te trainen en te ontwikkelen in de uitvoering hiervan. Verwoerd Coaching & Consultancy is gevraagd hierbij ondersteuning te geven. Concreet hield dit in het coachen en trainen van het management en praktisch ondersteunen in cases. Doel was om een passieve leiderschapsstijl bij verzuim om te buigen naar een pro-actieve. Het resultaat was een dalend ziekteverzuim en management dat betrokken was en verantwoordelijkheid nam.