Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de “prijs” van de oplossing onnodig wordt opgedreven. Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een “winnaar” en een “verliezer” op. Maar de vraag is dan wél of de “winnaar” zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de “verliezer” zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst?

Bij mediation wordt:

  • in de eerste plaats bereikt dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
  • bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen);
  • helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
  • een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Verwoerd Coaching & Consultancy biedt ondersteuning bij:

  • herstel van samenwerkingsrelaties;
  • arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een conflict)
  • het beslechten van arbeidsconflicten

Corné Verwoerd is NMI Register Mediator en kan u helpen bij bemiddeling in (dreigende) conflicten. Hij werkt volgens de gedragregels en reglementen van het NMI. Tevens valt hij onder de NMI Klachtenregeling. Meer informatie over het Nederlands Mediation Instituut vindt u op www.nmi-mediation.nl

Of download dit PDF bestand:  Brochure Mediation

mfn_register_logo